företagande

Anmärkningar om utvärdering av företagsprinciper

Anmärkningar om utvärdering av entreprenörspolitiken! Många entreprenörskapspolitik har inletts av regeringarna i olika länder. Även om regeringarna har varit ganska progressiva när det gäller att komma till rätta med politiken har deras faktiska genomförande och deras effektivitet inte utvärderats regelbundet. Image Cour

Anteckningar om entreprenörskapspolitik över hela världen

Anteckningar om entreprenörskapspolitik över hela världen! Det finns olika entreprenörskapspolitik inledda i hela världen. I denna artikel grupperas dessa policyer i enlighet med deras mål. Image Courtesy: eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2013/05/P6160065-david.jpg Som vi kan se har entreprenörskapspolitiken en rad olika mål. Det må

Hur sociala entreprenörer lockar rätt talanger för sina organisationer? - Förklarade!

En av de största utmaningarna för sociala entreprenörer är att locka rätt talang för att bygga upp sin organisation. Flera intressanta strategier följs av sociala entreprenörer för att få rätt personer ombord. Image Courtesy: work4labs.com/learnmore/corpsite/reach-top-candidates.jpg För det första är ett av de mest effektiva sätten som sociala entreprenörer kan locka till sig topp talent för en särskild entreprenörsverksamhet, att utbilda anställda inom företaget. Detta är ett extrem

4 saker som motiverar en social entreprenör utöver att skapa socialt värde

4 saker som motiverar en social entreprenör utöver att skapa socialt värde är 1. möjligheten att utnyttja förändring som en ny möjlighet, 2. etiska motiv och moraliskt ansvar, 3. personlig uppföljning, 4. själviskhet! Image Courtesy: designmattersatartcenter.org/wp-content/gallery/1479679695.jpg Många

5 finansieringsmodeller för att starta sociala företag

Det finns flera finansieringsmodeller för att starta ett socialt företagande. Det finns flera typer av sociala företag. Några av de använda finansieringsmodellerna diskuteras här. En entreprenör kan använda en eller flera av de diskuterade modellerna. Image Courtesy: emeraldinsight.com/content_images/fig/3730040102002.png 1.

Organisationer som stöder sociala entreprenörer runt om i världen

Organisationer som stöder sociala entreprenörer runt om i världen! Det finns många organisationer som existerar för att förena och stödja sociala entreprenörer runt om i världen. Image Courtesy: se-alliance.org/upload/Membership%20Pages/evolution.jpg En av dem är Schwabstiftelsen och deras uppdrag säger att "Schwabstiftelsen för socialt entreprenörskap ger oöverträffade plattformar på nationell, regional och global nivå för ledande sociala innovatörer som markerar socialt entreprenörskap som ett centralt element för att ta itu med sociala och ekologiska problem i en innovativ, hållbart och

Betydelsen av nätverk för en entreprenör

Betydelsen av nätverk för en entreprenör! Nätverk görs på grund av de fördelar som du hoppas kunna skörda från bra nätverk. Entreprenören måste vara tydlig om vad han / hon hoppas uppnå genom nätverksarbete. Det betalar inte för att ha väldigt höga förväntningar på ditt nätverk. Om man har en tydlig bild av de efterfrågade fördelarna hjälper det också till att designa ett nätverk som kan ge dessa fördelar. En entreprenör kan se fra

Betydelsen av att upprätthålla rätt bild för entreprenörer medan nätverk

Betydelsen av att upprätthålla rätt bild för entreprenörer medan nätverkande! Att vara en del av ett nätverk kan likställas med att vara i en intervju. Naturligtvis slutar intervjun på tjugo minuter, men ditt nätverk fortsätter och fortsätter. Du måste projicera rätt bild under nätverk och detta måste göras med en mycket hög konsistens, vilket kanske inte är lätt. Här följer några r

Fördelar med sociala nätverk för entreprenörer

Fördelar med sociala nätverk för entreprenörer! Starta nätverket: Starta ditt nätverk med de personer du känner till. Det betyder inte att du inkluderar alla du känner till i ditt företagsnätverk. Från de personer du känner, erkänna ett fåtal få in i ditt nätverk. För att människor ska kunna komma in i ditt nätverk ska du leta efter följande egenskaper: Kompetens: Det är en tillgång att ha kompetenta personer i ditt nätverk. Pålitlighet: Människo

Interaktionsmått och de strukturella delarna av entreprenörsnätverk

Interaktionella dimensioner och de strukturella delarna av entreprenörsnätverk! För att få en bättre förståelse för entreprenörsnätverk är det viktigt att överväga interaktionsdimensioner och strukturella delar av nätverk. Det här hjälper dig att förstå hur man skapar och hanterar ett nätverk, och sedan kan du fortsätta att utforska fördelarna med ett effektivt nätverk. Mycket av teorin bak

Inrätta en rätt entreprenörskapsinfrastruktur för nätverk

Inrätta en rätt entreprenörskapsinfrastruktur för nätverk! Människor kommer bara att nätverk med dig om de känner att du kommer att vara till hjälp för dem. Så att vara hjälpsam och mottaglig är en viktig del av bilden du behöver odla. Omvänt står du förlorad om du ofta stänger ut människor eftersom du är för upptagen. Det finns några vik

4 Metoder för att studera entreprenörskap

Några av de viktigaste metoderna för att studera entreprenörskap är följande: 1. Sociologisk Approach 2. Psychological Approach 3. Politisk Approach 4. Sammansatt strategi. Begreppet entreprenörskap som vi har studerat hittills är inte en mycket gammal. Det blev ett populärt ämne för studier först efter andra världskriget, den tid då studenterna i den ekonomiska utvecklingen koncentrerade sig på ekonomiska problem i de mindre utvecklade länderna och insåg att det verkliga utvecklingsproblemet i de mindre utvecklade länderna idag inte är lika mycket ekonomiskt eftersom det är icke-ekonomiskt. El

Entreprenör: Definition och egenskaper hos entreprenören

Entreprenör: Definition och egenskaper hos entreprenören! Definition: Entreprenören initierar, organiserar, förvaltar och kontrollerar affärsenhetens affärer. Han är i centrum för industriproduktionssystemet. Han är affärsenhetens ägare och arbetar med vinstmotivet. Maximering av vinst beror på många faktorer, såsom kapitalutgången, produktkvaliteten, produktens efterfrågan och den interna förvaltningen. Men framförallt

Självverkan: En annan faktor som påverkar entreprenörsbeteendet

Tillsammans med kreativitet är självverkan en annan faktor som påverkar entreprenörsbeteendet. I enkla ord betyder "självverkan" en persons eller entreprenörs tro på att han eller hon har förmåga, motivation och nödvändiga resurser att fullfölja uppgiften framgångsrikt. Det hänvisar till känslan av tillräcklighet hos en person. Detta påverkar

Urvalsförfarande för entreprenörskapsutvecklingsprogram Trainees

Ett entreprenörskapsutvecklingsprogram består av följande tre faser: 1. Förutbildningsfas 2. Utbildningsfas 3. Efterutbildningsfas (även kallad uppföljning) Dessa diskuteras i sin tur: 1. Förutbildningsfas: De aktiviteter och förberedelser som krävs för att starta utbildningsprogrammet kommer under denna fas. Denna fa

Maslows behovshierarki Motivationsteori (förklarad med diagram)

Maslow's Need Hierarchy Theory of Motivation! Abraham Maslows motivationsteori bygger på mänskliga behov. Dessa behov klassificeras i en sekventiell hierarki från den nedre till den högre ordningen som fem behöver kluster som visas i följande Figur 10.2: Ovanstående fem behovsklyftor diskuteras nu i seriatim: 1. Fysio

Entreprenörsmässiga motivationsfaktorer: Interna och externa faktorer

Entreprenörs motiverande faktorer: Interna och externa faktorer! Låt oss ta itu med den större frågan vilka faktorer som motiverar entreprenörer att starta företag. Många forskare har försökt förstå och svara på denna fråga genom att utföra forskningsstudier för att identifiera faktorer som motiverar människor att ta all risk och starta ett företag (Kamraj och Muralidaran 2005, Manimala och Pearson 1998, Maslow 1954, Mitchell 2004, Saxena 2005, Khanka 2009). Medan vissa for

McClellands behov av prestationsteori

McClellands behov av prestationsteori! En annan välkänd behovsbaserad teori om motivation, i motsats till behovshierarki eller tillfredsställande missnöje, är teorin utvecklad av David C. McClelland och hans medarbetare. McClelland utvecklade sin teori utifrån Henry Murrays (1938) utvecklade långa lista över motiv och tydliga behov som användes i hans tidiga studier av personlighet. McClell

Betydelse av entreprenörsmässig motivation: Motivationens karaktär

Betydelse av entreprenörsmässig motivation: Motivationens karaktär! Menande: Låt oss först förstå innebörden av begreppet "motivation" i allmänhet. Detta hjälper oss att förstå och förklara innebörden av begreppet "entreprenörsmässig motivation". Ordet motivation kommer ursprungligen från den latinska ordet mover, vilket betyder "att motivera". Termen motivati

Achievement Motivation: Kakinada Experiment

Uppnåendet beror på hur illa man vill uppnå. Behovet av prestation spelar därför en viktig roll för att göra en entreprenör som framgångsrik. Det är en inre ande som aktiverar en entreprenör för att sträva efter framgång. Enkelt uttryckt är behovet av prestation en önskan att göra bra. De empiriska be

Locus of Control: Vad menar du med Locus of Control?

Begreppet kontrollområde är härledt från Rotters (1966) 'Social Learning Theory'. Locus of Control hänvisar till en generaliserad tro på hur mycket kontroll människor har över vad som händer med dem. Med andra ord är det en tro på beredskapsförhållandet mellan sina handlingar och resultat. Människor s

Hur utvecklar man entreprenörskapskompetens? - Besvarat!

Kompetensen resulterar i överlägsen prestanda. Detta uppvisas av ett distinkt beteende i olika situationer. Den populära Kakinada-upplevelsen som utfördes av McClelland och vinteren (1969) har visat sig tvivel om att entreprenörskapskompetensen kan injiceras och utvecklas i mänskliga sinnen genom lämplig utbildning. Kompe

Snabba tips för att öka kreativiteten Belopp Entreprenörens

Kreativitet är en av nycklarna till entreprenörsframgång. Mer entreprenörens kreativa, mer möjlighet att lyckas i sina satsningar. Kreativitet kan läras. Entreprenörer kan förbättra sin kreativitet genom att: en. Omfattar mångfalden. b. Förväntar, accepterar och tolererar misslyckande. c. Intensiver

Skillnad mellan en entreprenör och en förvaltare - förklaras!

Ibland betraktas de två terminerna, nämligen en entreprenör och en chef som synonym, dvs betyder detsamma. Faktum är att de två termen är två ekonomiska begrepp som betyder två olika betydelser. De viktigaste skillnaderna mellan de två presenteras i följande tabell 1.3: Tabell 1.3: Skillnad mellan en entreprenör och en chef: Baser av skillnad Entreprenör Chef 1. Motiv En e

Skillnad mellan Entreprenör och Intrapreneur - Förklarade!

Skillnad mellan Entreprenör och Intrapreneur! Senast kommer en ny ras av entreprenörer fram i stora industriorganisationer. De kallas "intrapreneurs". De dyker upp inom ramen för ett befintligt företag. Enligt Gifford Pinchot (1985) är Intrapreneur en entreprenör inom en redan etablerad organisation. I st

Skillnad mellan kompetens och kompetens (förklaras med diagram)

Skillnad mellan kompetens och kompetens! Ofta ställs en fråga till: Är kompetens och kompetens lika eller annorlunda? Vissa ordböcker har representerat de två omväxlande, det vill säga samma. Men kompetensen och kompetensens betydelse är inte desamma, men de betyder två olika betydelser. Skillnaden mellan de två har visats i följande tabell 11.1: Tabell

Entrepreneurial Decision Process (förklarat med diagram)

Bara en resenär måste passera genom en väg från utgångspunkten för att nå sin destinationsplats. en individ måste också gå igenom en process från nuvarande status till att bli en entreprenör. Med andra ord måste individ / entreprenör fatta ett antal beslut i sekvensiell ordning, kalla det entreprenörsbeslutsprocessen, lämna den nuvarande statusen och bli en entreprenör. Följande är ett

9 Egenskaper hos framgångsrika företagare (förklaras med exempel)

Om vi ​​går igenom Indiens affärshistoria, kommer vi över namnen på några personer som blivit framträdda som framgångsrika företagare som (sen) Dhiru Bhai Ambani från Reliance Industries Ltd., Azim Premji of Wipro, Narayan Murthy från Infosys Technologies Ltd., Kiran Mazumdar-Shaw från The Bio-con India-gruppen, Verghese Kurien från Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, populärt känd för fullständigt butterly delicious "Amul", Deepak S. Parekh av HDFC och

Entreprenörskap: Det är begrepp, mening och andra detaljer

Entreprenörskap: Det är koncept, mening och andra detaljer! Som andra ekonomiska begrepp har entreprenörskap varit föremål för mycket debatt och diskussioner. Det är ett svårt begrepp. Därför definieras den olika av olika personer. Medan vissa kallar entreprenörskap som "riskbärande", ser andra det "innovativt" och andra anser att det är "spännande sökande". Låt oss överv

6 Ingångar till kursinnehåll och läroplan för EDP

Kursinnehållet i ett entreprenörskapsutvecklingsprogram väljs i linje med målen för de europeiska utvecklingsplanerna. EDP-träningen är vanligtvis i sex veckors varaktighet. Den består av följande sex ingångar: 1. Allmän introduktion till entreprenörskap: Först och främst är deltagarna utsatta för allmän kännedom om entreprenörskap, som faktorer som påverkar småskaliga industrier, företagarnas roll i ekonomisk utveckling, entreprenörsbeteende och de möjligheter som finns att etablera småföretag. 2. Motivationsträning: U

Entreprenörskapsutvecklingsprogram: Betydelse, behov och mål för EDP

Entreprenörskapsutvecklingsprogram: Betydelse, behov och mål för EDP! Menande: Som termen anger, är EDP ett program som syftar till att utveckla entreprenörskapsförmågor bland folket. Med andra ord hänvisar den till inculcation, utveckling och polering av entreprenörsförmåga till en person som behövs för att etablera och framgångsrikt driva sitt företag. Således inneb

Fas av entreprenörskapsutvecklingsprogram

Fas av entreprenörskapsutvecklingsprogram: Utbildningsfas och efterutbildningsfas! Utbildningsfas: Huvudsyftet med denna fas är att få önskad förändring i praktiken hos praktikanterna. Med andra ord är syftet med utbildningen att utveckla "behov av prestation", det vill säga motivation bland praktikanterna. Följak

Entreprenörskapsutvecklingsprogram: Utvärdering och problem med EDP

Entreprenörskapsutvecklingsprogram: Utvärdering och problem med EDP! Utveckling av entreprenörskap har blivit en rörelse i Indien under de senaste åren. EDP ​​har ansetts vara ett effektivt instrument för att utveckla entreprenörskap på landsbygden. Hundratals EDP utförs av några 686 organisationer för att ge entreprenörsutbildning till deltagare i tusentals. Huvudsyftet me

Typer av termlån: Kortfristiga och långfristiga lån

Enkelt uttryckt, lån som tagits under en bestämd tidsperiod kallas terminslån. Baserat på period klassificeras lånen i stort sett i två typer: 1. Kortfristiga lån, och 2. Långfristiga lån. Termen "Terminlån" används för långfristiga lån. Låt oss därför i detalj diskutera långfristiga lån. Långfristiga lån:

Två klasser av mikro- och makroenheter

Två klasser av mikro- och makroenheter! I enlighet med bestämmelsen om mikro, små och medelstora företag (MSMED) Act, 2006 klassificeras mikroföretag, små och medelstora företag (MSME) i två klasser. a) Tillverkningsföretag: De företag som bedriver tillverkning eller produktion av varor som avser någon industri som anges i det första schemat till lagen om industri och utveckling (1951). Tillverkni

Småföretag: Betydelse och definition av småföretag

Småföretag: Betydelse och definition av småföretag! Menande: På ett sätt är små och stora företag två benen av industrialiseringsprocessen i ett land. Därför finns småskaliga företag i alla länder. Småskaliga företag har fått en viktig plats inom ramen för indisk planering, sedan de både av ekonomiska och ideologiska skäl började. Idag driver Indien d

Hur man utvecklar landsbygdens entreprenörskap? (8 förslag)

Trots att svaret på frågan hur man utvecklar entreprenörskap ligger i lösningarna av de problem som ställs inför detta är ändå följande åtgärder föreslagna för att utveckla entreprenörskap i landsbygdsområdena i landet: 1. Råmaterial är ett måste för alla branscher. Den otillgängliga tillgången till råvaror åtföljd av deras otillåtna kostnader har dock försvagat industrins livskraft. Tidigare erfarenheter vis

Socialt entreprenörskap: Vad är meningen med socialt entreprenörskap?

Vi anser att det mest användbara och övertygande sättet att definiera socialt entreprenörskap är att etablera sin kongruens med entreprenörskap som det har utgått från. Entreprenörer är innovativa, motiverade och kritiska tänkare. När dessa attribut kombineras med drivkraften för att lösa sociala problem, föds en "social entreprenör". Sociala entrep

7 Utmaningar involverade i att utveckla agri-preneurship

Att utveckla entreprenörskap inom agri-verksamhet är lika mycket användbart är inte så enkelt och enkelt. Faktum är att det finns flera utmaningar, men inte begränsade till följande, som är inblandade i att utveckla entreprenörskap inom agri-verksamhet. Brist på kompetent och ledande arbetskraft: Landsbygdsområdena lider också av landsbygds-urbana migration, huvudsakligen manlig migration. Detta resul

Entreprenörsmöjligheter för att utveckla agri-preneurship

Entreprenörsmöjligheter för att utveckla agri-preneurship! De senaste Världshandelsorganisationens (WTO) avtal har öppnat nya perspektiv för jordbruksutveckling och diversifiering och i sin tur jordbruksverksamhet i medlemsländerna, inklusive Indien. Som sådan har ökande möjligheter uppstått för att utveckla entreprenörskap inom jordbruksbranschen, särskilt jordbruk, trädgårdsodling, blomsterodling, odling, djurhållning och veterinär, fiske mm Följande tabell 6.1 ger sammanfattni