bolagsstyrning

Snabba anteckningar om industriell spionage

Industriell spionage eller företagsspionage får konfidentiell information från olika konkurrerande företag och handel med sådan information. Globaliseringen har gett ett tryck för företagets spionage och handel med konfidentiell information. Med andra ord vill företagshus ta tillfället i akt för sina konkurrenter genom att skära ett etiskt hörn här och där. Om vi ​​bara

Värden och dess relation till etik

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om värderingar och dess relation till etik i företagsstyrning. Det finns två viktiga frågor som värderas av en individ eller ett samhälle. En är hur man går för att uppnå värdet och för det andra vad är slutresultatet av värden. Det är så vi få

Behov av redovisningsstandarder för bolagsstyrning

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om behovet av redovisningsstandarder för bolagsstyrning. Enligt § 210 i den indiska aktiebolagslagen 1956 krävs att varje bolags styrelse vid varje årsstämma enligt 166 § i, en balansräkning vid slutet av räkenskapsperioden, och (ii) en resultaträkning för den perioden. Räkenskapsp

Utvärdering av bolagsstyrning av CRISIL och ICRA

Frågan uppstår vad är kvaliteten på företagsstyrning i ett företag? Har uppsatta mål uppnåtts? Hur utvärderar du bolagsstyrningen? Kan vi utvärdera arbetsmetodens kvalitet? De två kreditbyråerna har tagit upp detta arbete med utvärdering av bolagsstyrning och betygsätter dem. Dessa två är: (i) Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL) och ii) Investeringsinformation och kreditvärderingsinstitut i Indien (ICRA). Båda har god er

Hur VD kan medföra förändring i bolagsstyrning?

Förvaltningen av styrelsearbetet på ett effektivt och effektivt sätt kommer att vara till nytta för ett företag förutom tillfredsställelse för dess medlemmar och intressenter. Styrelsen kommer att vara värdetillsatsvapen på marknaden om det följer företagens värderingar som det ställer sig in. Några av de

Vilka bra styrelser gör?

Få svaret på: Vilka bra styrelser gör? Bolagsstyrning agerar av ledningarnas inställning och förväntningar samt de positiva arbetsförhållandena mellan styrelseledamöterna och mellan ledning och styrelse. Styrelsemötena är ordentligt planerade, välutövade presentationer som lämnar lite tid för frågor eller reaktioner. Betraktas som

Vad är en företags skyldighet?

Efter att du läst den här artikeln kommer du att lära dig om en företags skyldighet gentemot samhället, intressenterna och investerarna. Ledande skyldigheter till samhället: Samhället bidrar med sina resurser till ett företag. Det blir företagets uppgift att ge tillbaka samhället. I dagens värld har inget företag råd att ignorera sina sociala skyldigheter. Annars komm

Vad är social orientering?

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om betydelsen av social orientering. Social orientering bestäms utifrån hur människors eller anställdas funktion fungerar. Det finns två sätt att bestämma orienteringen. En är på könsbasis en annan är individualistisk eller gruppkulturorienterad. Förklaringen

Princip för ersättning till styrelseledamöter i styrelsen

Ersättningen här avser alla betalningar som gjorts till CEC och styrelsen i ett bolag. Efter att ha läst denna artikel kommer du att lära dig om principerna för ersättning till styrelseledamöterna i styrelsen. Det är övervakningen av ersättningsvärdet som en anställd mottar i gengäld för utförandet av sina avtalsförpliktelser och ansvarsområden, såsom: jag. Lön och prestati

Separering av styrelseordförande och koncernchef

Varför ska ordföranden och verkställande direktörens två arbetstillfällen tilldelas två personer? Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om separering av ordförande och verkställande direktör. (i) "Power corrupts and absolute power corrupts absolutely" observerad Lord Acton (1834-1902). Därför komb

Invlytande av ägarskapet om bolagsstyrning

Företagsägarskap och ägandekoncentration har i allmänhet en stor inverkan på bolagsstyrning. Mer ägande med en individ, det kommer att bli fler makter. Branscher startade i Europa med familjeägarskap. Indien hade traditionellt familjeinnehav av företag. Familjen hade hundratals privilegier och befogenheter vid små andelar. För när

7 Viktiga Modeller av Bolagsstyrning

Denna artikel lyfter fram de sju viktiga modellerna för bolagsstyrning. Modellerna är: 1. Kanadensisk Modell 2. Storbritannien och Amerikansk Modell 3. Tysk Modell 4. Italiensk Modell 5. Frankrike Modell 6. Japansk Modell 7. Indisk Modell. 1. Kanadensisk Modell: Kanada har en historia av fransk och brittisk kolonisering.

Förtryck i ett företag

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig hur orättvist beteende i ett företag leder till förtryck (med dess förebyggande). Förtryck betyder att varje persons orättvisa beteende mot andra blir förtryck om det pågår kontinuerligt och det fortsätter till dagen för framställningen. Även en enda

OECD: s princip för bolagsstyrning

En av de mest inflytelserika riktlinjerna har varit 1999 års OECD-principer för bolagsstyrning. Detta reviderade 2004. OECD förblir en förespråkare av principerna för bolagsstyrning över hela världen. Med utgångspunkt i OECD: s arbete, andra internationella organisationer, föreningar inom den privata sektorn och mer än 20 nationella bolagsstyrningskoder har FN: s mellanstatliga arbetsgrupp för experter om internationella redovisnings- och rapporteringsstandarder (ISAR) lagt fram frivillig vägledning om god praxis i Corporate Governance Disclosure. Organisatio

Nationella kommittéer för bolagsstyrning

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om rekommendationerna från olika nationella kommittéer för bolagsstyrning. Kommitté # 1. CII-kod för önskvärd bolagsstyrning (1998): För första gången i företagsledningens historia i Indien inramade Indiens industriförbund (CII) en frivillig kod för företagsstyrning för de börsnoterade företagen, som kallas CII-kod för önskvärt bolagsstyrning. Kodens främsta rekomm