företagsledning

4 skäl till att folk går med i informella eller intressegrupper - förklaras!

Människor går med i grupper av olika skäl. Ibland har de inget val om att gå med i en grupp. Till exempel kan eleverna behöva ta en viss klass. De ansluter sig till funktionella grupper helt enkelt på grund av anslutande organisationer och accepterar en specifik arbetsuppgift som innebär att man arbetar med en utsedd grupp andra människor. Image

Hur formulerar du företagsnivåstrategier för ditt företag? - Besvarat!

Företagsnivåstrategier avser generellt stora företag med flera företag om hur de hanterar och fördelar resurser bland dessa företag. En sådan strategi hjälper förvaltningen att balansera resurser med marknadsmöjligheter inom varje affärsområde. Toppledare är ansvariga för att formulera strategin för företagsnivå och de ser generellt framåt i fem år eller längre. Image Courtesy: 4.

5 riktlinjer för både grupper och medlemmar i en organisation för att uppnå effektiva resultat

För att grupperna ska uppnå effektiva resultat och att medlemmarna ska nå ett samförstånd har några användbara riktlinjer förskrivits och bör följas. Några riktlinjer för bildandet av grupperna och arbetsförfarandena samt för medlemmarnas beteende föreslås av Cyril O'Donnell enligt följande: För grupper: 1. Grupp- eller uts

Hur formulerar du affärsplaner - Enhetsnivåstrategier i din organisation? - Besvarat!

Efter att ha formulerat strategier på företagsnivå följer cheferna strategier på affärsnivå för ett företag med flera företag. Styrd av den riktning som fastställts av strategin för företagsledning är affärsstrategi förvaltad av en viss branschs intressen och verksamhet, särskilt med sin konkurrenskraft på marknaden. Image Courtesy:

Hur man övervinna kommunikationshinder i din organisation? - Besvarat!

Det är mycket viktigt för ledningen att erkänna och övervinna hinder för effektiv kommunikation för operativ optimering. Det skulle innebära att man analyserar och analyserar situationer, utformar lämpliga meddelanden, väljer lämpliga kanaler för att kommunicera dessa meddelanden, bistå mottagare av meddelanden vid korrekt avkodning och tolkning av meddelandena och tillhandahålla ett effektivt och effektivt återkopplingssystem. Image Courte

Hur organiserar du organisationen effektivt? (5 steg)

Organiseringsfunktionen är extremt viktig, för att en gång målen för organisationen och planerna har upprättats. Det är den primära mekanismen med vilken chefer aktiverar sådana planer. Image Courtesy: fasttrakauto.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Members.jpg "Organisering" är funktionen att samla resurser, upprätta ordnade användningar för sådana resurser och strukturera uppgifter för att uppfylla organisationsplaner. Det innefatta

5 olika tillvägagångssätt mot etiskt beteende i näringslivet

Olika förhållningssätt till etiskt beteende i näringslivet: Det finns olika sätt att tänka på etiskt beteende. Vissa situationer erbjuder rena etiska val. Stål är oetiskt. Det finns ingen debatt om det. Det finns andra situationer där två eller flera värden, rättigheter eller skyldigheter står i konflikt med varandra och ett val måste göras. Image Courtesy

Olika sätt att genomföra internationella affärstransaktioner

Den sanna multi-nationalismen innebär mer än rörelsekapitalets rörelser eller export av varor. In innebär ett fritt flöde av kapital, teknik, varor och tjänster, information och ledarskaps talang. Förutom export och import av varor och tjänster kan de internationella affärstransaktionerna genomföras på något av följande sätt. a) Licensavta

Uppsats om betydelsen av disciplin inom industrin

Betydelsen av disciplin i industrin kan knappast överbelastas. Ordnat beteende är nödvändigt för att uppnå organisationens mål. Utan disciplin skulle inget företag lyckas. Om disciplin är nödvändig även i en kärnfamilj eller i en homogen enhet, hur kan en industriell organisation med heterogena människor, jobba smidigt utan disciplin? Vad ledninge

5 Faktorer som måste beaktas för att bedöma framtida personalbehov

5 Faktorer som måste beaktas för att bedöma framtida personalbehov i en organisation. Det primära syftet med prognoser för arbetskraftbehov är att förbereda sig för anställning, utbildning och utveckling av personalresurser efter behov. Prognoser har blivit mycket viktiga på grund av organisatoriska krav för mer skicklig personal som är bristfälliga. Image Court

4 Grundläggande principer för humanisering av arbete som förklaras av Herrick och Maccoby

4 grundläggande principer för humanisering av arbetet förklaras av Herrick och Maccoby är följande: Begreppet "humanisering av arbete", "arbetslivskvalitet, " industridemokrati "och" deltagande arbete "används utbytbart för samma begrepp. Kärnan i dessa begrepp är värdet av att behandla arbetaren som en människa och betona hans utveckling och engagemang i arbetsbeslut. Koncepten

8 Principer som stämmer överens med kvaliteten på arbetslivet som nämnts av Walton

Vissa säger att förbättringar i arbetsförhållandena skulle leda till bättre livskvalitet, medan andra känner en rimlig ersättning och arbetssäkerhet skulle leda till bättre livskvalitet. Walton nämnde följande åtta principer som utgör arbetslivets kvalitet: Image Courtesy: hastac.org/files/cohen-van-balen-75-watt-7websmall.jpg 1. Tillrä

3 Funktioner utförs av Human Resources Devlopment Manager

Funktioner som utförs av personaladministrationschefen är följande: Personalutvecklingschefen utför tre huvudfunktioner enligt följande. Image Courtesy: blog.employersolutions.com/wp-content/uploads/2010/10/Tracking-at-computer.jpg i) En linjefunktion HRD-personalen utför en "linje" -funktion genom att styra folks verksamhet i sin egen avdelning och i serviceområden. Han u

Natur och målsättningar för personalresurser

Naturen och målen för personalredovisningen är följande: Det konventionella redovisningssystemet behandlar utgifterna för mänskliga resurser, som består av att kostnadsföra alla utgifter för mänskliga kapitalbildning samtidigt som motsvarande utgifter på fysisk kapital utnyttjas. Image Courtesy: nolapro.com/media/

Personalutveckling på organisationsnivå

På organisationsnivå kan HRD definieras för att inkludera de aktiviteter och processer som vidtas för att främja individens intellektuella, moraliska, psykologiska, kulturella, sociala och ekonomiska utveckling i en organisation för att hjälpa dem att uppnå den högsta mänskliga potentialen som en resurs för samhället. Image Cour

Vad är jobbfamiljerna i mänskliga resursinformationssystem?

Alla jobb kan monteras i mönstret för arbetsfamiljer. Dessa familjer knyter samman jobb som kräver liknande utbildning, erfarenhet och färdigheter så att individer kan flytta bättre till ett annat inlägg i samma familj än till en i en annan familj, vilket kräver ett orelaterat kompetensområde. Arbetsfa

7 Huvudprinciper för hantering av klagomål

Huvudprinciper för hantering av klagomål ges nedan: 1. Granskningsförfarandet bör bevisas rättvist. Handledarens attityd är mycket viktig. Han borde acceptera arbetstagarens rätt att överklaga så länge som ingen by-passering är inblandad. I ett fackförenat företag bör övervakare också erkänna arbetstagarnas rätt att vara representerad av en fackförvaltare, om de så önskar. Image Courtesy: eas

Vad är de grundläggande övervägandena för hantering av klagomål?

Grundläggande överväganden för hantering av klagomål är följande: Grievance hänvisar till eventuell missnöje eller missnöje, oavsett om det är uttryckligt eller inte och om det är giltigt eller ej, som uppstår på grund av vad som är kopplat till det företag som en anställd anser, tror eller ens känner, är orättvist, orättvist eller ojämlik. Image Courtesy: 2012

11 Handlingar av indisciplin eller oegentligheter för en arbetsgivare

Handlingar av oegentligheter eller oegentligheter för en arbetsgivare är följande: Varje handling av indisciplin kallas missförhållanden. Under modellens stående beställningar har suspension gjorts. i) olydnad och insubordination ii) Stöld, bedrägeri, oärlighet i samband med arbetsgivarens affärsverksamhet iii) Försiktig skada / förlust av arbetsgivarens varor iv) Att ta eller ge mutor / olaglig tillfredsställelse v) Allvarlig frånvaro / obehörig frånvaro i mer än 10 dagar vi) Vanligt sent närvaro vii) Vanligt brott mot lagar som är tillämpliga på anläggningen viii) Riotous eller disorderly bet

9 huvudprocedurer för inhemska förfrågningar

Huvudprocedurer för inhemska förfrågningar är följande: (1) Laddningsblad: Om ett prima facie-fall har upprättats och brottet är ganska allvarligt, kan ett avgiftsblad utarbetas på grundval av anklagelserna. Det ska vara skriftligt och redogöra för anklagelserna om oegentligheter. Det bör också ange den tid inom vilken arbetarna ska ladda upp sina förklaringar. Image Court

Vad är de olika tillvägagångssätten mot disciplin i en förvaltning?

Olika metoder för disciplin i en förvaltning är följande: Rättslig tillvägagångssätt Enligt detta tillvägagångssätt bestäms arten av brott i en viss situation genom noggrann vägning av beviset och alla de åtgärder som föreskrivs för disciplinära förfaranden. Image Courtesy: nynah911.files.wordpress.co

6 Viktiga principer om disciplinära åtgärder mot anställda

Viktiga principer för disciplinära åtgärder mot anställda anges nedan: 1.Annonsera disciplinär politik med förvarning Förvaltningen bör konsekvent följa en tillkännagiven disciplinär politik. En verkställande ledare är i en otillgänglig position om rekordet visar att hans handling grundades på konstaterade fakta, att han har gjort en verklig insats för att hjälpa misstagaren, med stor förvarningsvarning och slutligen sätta en härdad förövare ett meddelande om att hans otillfredsställande beteende skulle inte längre tolereras. Image Courtesy: offshor

Vilka är de olika typerna av påföljder för indisciplin?

Sekvenserna av påföljder är följande: (a) Oral varning. (b) Skriftlig varning. Image Courtesy: fc05.deviantart.net/fs70/f/2011/278/b/5/d4bwiev.png c) Disciplinär avläggning och upphängning (tillfälligt avlägsnande från tjänst). (d) Demotion i rang. (e) Återhållande av inkrementer. f) böter (g) Negativ kommentar i serviceboken. (h) Avslag (

Hur man formulerar funktionella strategier för ditt företag? - Förklarade!

En funktionell nivåstrategi fokuserar på de viktigaste funktionella områdena i företaget och är främst formulerad för att stödja affärsstrategi. Strategin för funktionell nivå är smalare än en affärsstrategi, eftersom varje strategi handlar om var och en av de viktigaste funktionerna som marknadsföring, finansiering, verksamhet, personal, forskning och utveckling och informationssystem. Image Courtes

Vilka är de viktigaste nackdelarna med kollektiva förhandlingar?

De viktiga nackdelarna med kollektiva förhandlingar är följande: Kollektiva förhandlingar genererar många problem. För det första finns det problem med strejker. Strejken skapar ett dilemma för dem som har accepterat kollektivförhandlingens institution, eftersom det är svårt att få kollektiva förhandlingar utan strejkrätt. Samtidigt ka

Provuppsats på begreppet disciplin

Disciplin är en viktig aspekt av Human Resources Management. Personalhanteringen är mycket viktigare när människor slås i stället för att anställas. Arbetstagarens indisciplin är både orsaken till och effekten av det industriella förhållandet. Image Courtesy: huronuc.ca/Assets/website/images/Students/20Campus/in-class.jpg Andra i

Vilka är de främsta fördelarna med kollektivförhandlingar?

De främsta fördelarna med kollektivförhandlingar är följande: I början betraktades fackföreningar som nödvändiga ondskan, men med tiden kom en rationale för kollektiva förhandlingar fram som alla har accepterat. Image Courtesy: farm4.static.flickr.com/3493/3185388094_f05a832fce_b.jpg Det hävdas att kollektivförhandlingar är en bra anticyklisk åtgärd och att depressionen av trettiotalet delvis orsakades av arbetarnas oförmåga att organisera och pruta kollektivt och därmed behålla sina lönenivåer. För det andra har ko

3 Klassificering av kollektivförhandlingar som föreslagits av prof. Neil Chamberlain

Klassificeringar av kollektiva förhandlingar gjorda av Prof. Neil Chamberlain är listade nedan: Prof. Neil Chamberlain, en noterad Arbetsekonom, har gjort en trefaldig klassificering av kollektiva förhandlingsteorier. Kollektiva förhandlingar kan ses från tre vinklar: Image Courtesy: upload.wikimedia.org/

Vad är de viktigaste klausulerna i kollektivavtal?

De stora klausulerna i kollektivavtal ges nedan: Lönebestämmelse Lönsklausulen är vanligtvis den viktigaste och mest komplicerade klausulen i avtalet. Klausulen omfattar grundlönepolitiken och särskilda löneavtal. Om stycketal ska betalas måste det system som ska följas tydligt anges. En rulltrappklausul, om den existerar, testar här. Erkännan

Olika tekniker för kollektiva förhandlingar

Olika tekniker för kollektiva förhandlingar är följande: Kollektiva förhandlingar är en enhet för att sälja fackliga medlemmars tjänster på bästa möjliga marknad och till högsta möjliga pris. Trots att fackföreningarna insisterar på att bevara det fria företagsystemet och upprätthålla konkurrenskraftiga kontroller på arbetsmarknaderna införs många av de tekniker som används i kollektiva förhandlingar monopolistiska faktorer i processen. Image Courtesy: media.

Vad är viktiga typer av strejker i kollektivförhandlingar?

Viktiga typer av strejker i kollektiva förhandlingar nämns nedan: Strejättätten är erkänd i alla demokratiska samhällen. Några av de viktiga typerna av strejk nämns här. Image Courtesy: images.wisegeek.com/people-meeting-at-table.jpg Till att börja med finns det en ekonomisk strejk som innebär att förbundets makt över sina medlemmar används för att säkra ekonomiska fördelar, t.ex. löner, bonus,

Vad tillhandahåller den kollektiva förhandlingsprocessen?

Kollektiva förhandlingar ger: Den kollektiva förhandlingsprocessen ger en plattform för att skapa en gemensam uppsättning begrepp och attityder för båda parter. Kollektiv förhandling är en regelmakande och målriktad process. Image Courtesy: static4.businessinsider.com/image/50c89557ecad04173b000000/stockholders-too.jpg Yode

6 Merit-rating-inventarier som utvecklats för att hjälpa chefer för att utvärdera anställdas resultat

Merit-rating Inventarier som utvecklats för att hjälpa chefer i att utvärdera anställdas prestation förklaras nedan: 1.Graphic rating vågar Denna metod används i stor utsträckning i meriterande och liknar teknikerna i punktvärderingsplaner. Image Courtesy: sperfode.appspot.com/img/manage-talent.jpg Dett

3 Processer för att lösa konflikten i en organisation som föreslagits av mars och Simon

Processer för att lösa konflikten i en organisation enligt mars och Simon är följande: Enligt mars och Simon finns tre processer för att lösa konflikten: Image Courtesy: pallai.hu/wp-content/uploads/2013/03/DSC_0032.jpg jag. Problemlösning Här skulle båda parter känna igen att det finns ett behov av att lösa de problem som uppstått. Först måst

Vad är skillnaderna mellan kollektivförhandlingar och individuella förhandlingar?

Skillnader mellan kollektiva förhandlingar och individuella förhandlingar är följande: Kollektiva förhandlingar avser gruppförhandlingar i motsats till individuella förhandlingar om löner och arbetsvillkor. Flandern har påpekat ett antal skillnader mellan kollektiva och individuella förhandlingar. Image Co

7 viktiga sätt hur jobbet utvärderingsprocessen spelar en nyckelroll i löne och lön administration

Viktiga sätt hur arbetsevalueringsprocessen spelar en nyckelroll i löneadministrationen är listade nedan: Jobbutvärdering är hörnstenen i ett formellt löneprogram. Utan att bestämma det relativa arbetet värt på ett rimligt försvarligt sätt skulle det bli svårt att upprätta ett formellt program. Jobbutvärder

4 steg involverade i Net Benefit Model som föreslås av Morse

Steg som är inblandade i nätförmånsmodellen är: i) Bestämning av bruttovärdet av de tjänster som framtiden ska utföra av de anställda i sin individuella och kollektiva kapacitet. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Samuel_Morse_1840.jpg ii) Bestämning av värdet av direkta och indirekta framtida betalningar som ska göras till organisationens anställda. iii) Uppskat

7 Viktiga förutsättningar för framgångsrik kollektivförhandling

Viktiga förutsättningar för en framgångsrik kollektiv förhandling finns nedan: (1) Parterna måste uppnå en tillräcklig organisationsnivå. Om arbetstagarorganisationen är svag kan arbetsgivare säga att det inte representerar arbetarna och kommer att vägra att förhandla med det. Om inte arbetarna kan bilda starka och stabila fackföreningar, kommer kollektiva förhandlingar inte att lyckas. Image Courtes

4 Huvudsystem för jobbutvärdering

Fyra huvudsakliga system för arbetsutvärdering ges nedan: (1) Ranking system; (2) Arbets klassificeringssystem; (3) Points rating system och (4) Faktorsjämförelsessystem. Image Courtesy: payequity.ca/wp-content/uploads/2011/09/Job-Evaluation-Optimized.png (1) Ranking (eller betygsättning) system Det här är en mycket enkel metod för utvärdering av arbeten. Under d

8 Allmänna principer som behöver beaktas vid organisationen av ditt nästa träningsprogram

Allmänna principer måste beaktas medan man anordnar ett träningsprogram är följande: i) Syftet med utbildningen är att hjälpa till att uppfylla företagets mål genom att erbjuda anställda möjligheter på alla organisatoriska nivåer för att förvärva den erforderliga kunskapen, färdigheter och attityder. ii) Det första