Viktiga egenskaper hos ett bra skattesystem

Viktiga egenskaper för ett bra skattesystem!

För att bedöma skattesystemets egenskaper måste det ses som en helhet. För att ett skattesystem att vara en bra kan bara inte ha alla bra skatter men inget alls alls. Staten kan inte uppnå tillräckliga intäkter och samtidigt tacka skattebetalarna.

Som en noterad filosof sade Edmund Burke en gång: "Det är svårt att beskatta och att behaga som det är att älska och vara klokt". I ett skattesystem kan därför olika skatter, bra och dåliga, kombineras som tenderar att korrigera och balansera varandras effekter.

Därför bör det noteras att ett bra skattesystem inte betyder ett perfekt skattesystem som endast innehåller de goda skatterna baserade på skatteburken, hämtar tillräckliga intäkter och orsakar ingen skada för skattebetalaren.

Ett bra skattesystem är en som har övervägande goda skatter och som uppfyller de flesta skattekanalerna. Det måste ge tillräckliga intäkter, men orsaka minimalt aggregerat offer för folket och minimala hinder för incitament för produktion.

Ett bra skattesystem bör ha följande egenskaper:

1. Det bör säkerställa maximal social fördel. Beskattning bör användas för att finansiera offentliga tjänster.

2. Det bör orsaka minimalt aggregerat offer. I ett gott skattesystem görs fördelningen av skatterna mellan skattebetalarna i enlighet med betalningsförmågan. Det faller mer på de rika och mindre på de fattiga. Det borde vara relativt progressivt för att minimera skillnaden mellan inkomst och rikedom i samhället och därigenom säkerställa en bättre fördelning.

3. I ett gott skattesystem är skatter universellt tillämpliga i den meningen att personer med samma betalningsförmåga behandlas på samma sätt utan någon form av diskriminering. I det indiska skattesystemet saknas dock detta attribut i viss utsträckning. Exempelvis är inkomstskatt inte universell i Indien, eftersom ingen inkomstskatt tas ut på jordbruksinkomster.

4. Det bör innehålla en övervägande av goda skatter som tillgodoser de flesta skatteburkarna. Det innebär att de skatter som införs bör vara mer eller mindre rättvisa, lätta att betala, ekonomiska, säkra, produktiva, flexibla och enkla så långt som möjligt.

5. Skattesystemets hela struktur ska ha inbyggd flexibilitet, så att förändringar är möjliga enligt de förändrade förutsättningarna för en dynamisk ekonomi. Det bör vara möjligt att lägga till eller ta bort en skatt utan att förstöra hela systemet och dess balanseringseffekt. En rigid skattestruktur är mycket otillfredsställande. Beskattningen måste klara de förändrade behoven hos den moderna regeringen. Möjligheten att anpassa sig till de dynamiska förhållandena i en ekonomi är en dygd för ett bra skattesystem.

6. Ett bra skattesystem borde vara balanserat.

Det betyder att det inte finns någon typ av skatter men alla typer i rätt proportion. Med andra ord bör det inte innehålla bara progressiva, regressiva eller proportionella skatter, utan en sund kombination av alla sådana skatter. På samma sätt borde det ha en balans mellan direkta och indirekta skatter.

7. Skattesystemet bör vara flera, men då tog en stor mångfald inte är önskvärt. Dalton föreslår dock att ett bra skattesystem måste vara ett rimligt effektivt administrativt system.

8. Vidare finns det i ett bra skattesystem enkelhet, vilket innebär att det inte finns några onödiga och undvikbara komplexiteter.

9. Ett gott skattesystem bör inte hindra utvecklingen av näringslivet, utan istället bidra till den snabba ekonomiska utvecklingen i landet. Beskattningen är avsedd att mobilisera överskottsresurserna i ekonomin och inte beröva den privata sektorns resurser.

Framför allt är den mest grundläggande egenskapen hos ett gott skattesystem uppskattningen av skattebetalarens rättigheter och problem. Ett gott skattesystem måste innehålla de flesta sådana skatter som ger goda effekter på produktionen och rättvis fördelning av nationell inkomst och rikedom. För att uppnå de socialistiska målen för den allmänna politiken spelar ett bra skattesystem en mycket viktig roll.

Det borde effektivt balansera skattens vikt och börda. Vikten hänför sig till absoluta offer, i form av köpkraft av realinkomst som överlämnats av skattemottagaren. Belastningen innebär att skattemottagarens relativa kapacitet ska bära skatten.

Skattesystemet bör således innehålla skatter som strikt är i förhållande till skattebetalarens betalningsförmåga. I Daltons uppfattning borde det i ett gott skattesystem vara en dubbel illusion som rik bör betala mer än vad de tror att de borde, så att de rika blir nöjda och de fattiga blir dygdiga. På så sätt fortsätter incitamentet att arbeta och spara.

Olika faktorer måste beaktas vid fastställandet av ett lands skattesystem. Skattesystemet i ett land utvecklas i enlighet med regeringens skatte ideal och målen för den offentliga politiken, som systemet måste införliva i sin struktur. Den praktiska formen av skattesystemet i ett land beror på dess historiska bakgrund.

Som sådant skiljer sig skattesystemet i ett land från det andra, beroende på de institutionella och historiska skillnaderna. Men som en riktningspolitik måste ett bra skattesystem i något land med vilken som helst bakgrund söka maximalt åtminstone aggregerat offer i sin skattepolitik.

I ett mindre utvecklat land bör skattesystemet utformas för att mobilisera ekonomiska överskott för ekonomisk utveckling. Skatter bör vara sådana att de hjälper till att höja det inkrementella sparandet. Skatter bör fungera som en åtgärd för att förhindra flödet av medel till oönskade produktionskanaler.

I utvecklingsländerna måste skatterna tjäna som ett medel för att minska konsumtionen och knacka på resurserna för utveckling. Skattepolitiken i ett underutvecklat land bör syfta till att öka kapitalbildning och mobilisera ekonomiska överskott genom att omdirigera resurser från privat konsumtion till offentliga investeringar.

Även om ett skattesystem i princip kan utformas för att minska ojämlikhet i inkomst och rikedom, särskilt i ett fattigt land, borde det inte stå i konflikt med målet att öka produktionen och ge incitament att arbeta hårt och spara mer.

Testet av ett bra skattesystem är således dess förmåga att inspirera det förtroendet för regeringens skattemässiga grund, som upprätthåller allmän moral och främjar produktiva ansträngningar, individuell iver och ekonomisk utveckling.


Rekommenderas

Betydelsen av jordbruk för ekonomisk utveckling av ett land
2019
Rutaceae: Platser, vegetativa och blommiga tecken
2019
Uppsats om ekonomisk geografi (500 ord)
2019