valutahantering

Valutaväxling för invånare (med svar)

Förteckning över tjugosex vanliga frågor om utländsk valuta till bostadspersoner med svar. Q. 1. Vad är det Liberalized Remittance Scheme på 200.000 USD? Ans. Enligt det Liberalized Remittance Scheme får alla bosatta individer, inklusive minderåriga, fritt uppgå till 200 000 USD per räkenskapsår (april - mars) för eventuella löpande transaktioner eller kapitaltransaktioner eller en kombination av båda. Q. 2. Ange e

Valutaväxling för invånare

Förteckning över femtio vanliga frågor om utländska valutafaciliteter för boende med svar. Q. 1. Vem är bosatt? Ans. I enlighet med avsnitt 2 (v) i FEMA, 1999, innebär en "person bosatt i Indien" jag. en person bosatt i Indien i mer än ett hundra tjugotvå dagar under det föregående budgetåret men omfattar inte - (A) En person som har gått ut från Indien eller som vistas utanför Indien, i båda fallen: en. för eller vid

3 Huvudtyper av valutakonton

Denna artikel lyfter fram de tre huvudtyperna av utländska valutakonton. Typerna är: 1. Nostro Konto 2. Vostro Konto 3. Loro Konto. Typ # 1. Nostro-konto: På latin betyder "Nostro" "vårt konto med dig". Nostro konto är kontot underhållet av en indisk bank med en utländsk / utländsk bank. Till e

Dokumentation i utrikeshandel

Handelsvärlden över hela världen har skapat och upprätthållit en systematisk metod för överföring av dokument av varorna i internationell handel och internationellt banksystem. Det finns tre viktiga dokument som normalt är inblandade i utrikeshandeln. De tre dokumenten är växel, konnossement och kreditbrev. Dokumenta

Netting System: Fördelar och typer

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om fördelar och typer av nätningssystem. Fördelar som härrör från Netting System: 1. Det minskar antalet gränsöverskridande transaktioner mellan dotterbolag, vilket resulterar i besparingar i de totala administrativa kostnaderna för sådana kontantöverföringar. 2. Det minska

Fördelar involverade i syndikerade lånutnyttjande

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om fördelarna med syndikerade lånutnyttjande. Fördelar med syndikering till låntagare: en. Stora summor arrangeras utan dröjsmål och åtminstone kostar i utländsk valuta. b. Bli introducerad i internationella lånemarknaden utan mycket svårigheter. c. Fonder ä

10 Grundläggande ingångar krävs för projektutvärdering

Denna artikel lyfter fram de tio grundläggande ingångar som krävs för projektutvärdering. De är: 1. Initiala investeringar 2. Konsumentbehov för produkten 3. Pris på produkten eller tjänsten 4. Kostnaden för produkten 5. Projektets livslängd 6. Salvage Value 7. Överföringsbegränsningar 8. Skattelagen

4 Kvalitativa faktorer som påverkar internationellt projekt

Följande kvalitativa faktorer måste studeras före avslutande av upprättandet av ett internationellt projekt: - 1. Det ekonomiska scenariot 2. Det politiska scenariot 3. Finansieringsaspekter 4. Skatteavdrag. Faktor # 1. Det ekonomiska scenariot: Det nuvarande och det framtida politiska, ekonomiska och samhälleliga scenariot i värdlandet, där projektet skulle grundas, är mycket viktigt för projektets lönsamhet på lång sikt, och tillräcklig avkastning ska erhållas av moderbolaget. Som vi först

Topp 4 Metoder för överföringar i internationell handel

Denna artikel lyfter fram de fyra bästa metoderna för överföringar i internationell handel. Metoderna är: 1. Kontanter med beställning 2. Kontanter vid leverans 3. Kontanter mot dokument 4. Öppna konto. Metod # 1. Kassa med beställning: Kontanter med order är en situation där säljaren får förskott pengar från kunden med order. Så, vid en v

Mekanik för Forex Trading

Forex trading är också en del av Forex management. Olika Forex transaktioner som inköp, försäljning, kvitto av pengar, betalning av pengar mm i utländsk valuta för transaktioner som gjorts med parter i andra länder omfattas av Forex trading. Forexhandel sker normalt antingen på detaljhandelsmarknader eller på grossistmarknader. I detalj

8 juridiska sätt att komma ur begränsning på vinstutbetalningar

Denna artikel lyfter fram de åtta juridiska sätten att komma ur begränsning på vinstrepatriationer. Vägarna är: 1. Överföringsprissättning 2. Royalties 3. Ledande och lagging 4. Finansieringsstruktur 5. Inter-Company Loans 6. Fakturering Faktura 7. Re-Fakturering Centers 8. Countertrade. Way # 1. Överför

International Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Kapitaltillgångsmodellen (CAPM) indikerar att investerarna i en säkerhet endast kompenseras för den systematiska risken för säkerheten. Och det antas att den osystematiska risken kan diversifieras av investeraren genom att investera i olika tillgångar. Den osystematiska risken är en unik risk som gäller ett visst företag, till exempel arbetstrejk, otillgänglighet av råvaror etc. Den syste

Risker i internationell kapitalinvestering

Investeringar som gjorts av utländska företag i andra länder är föremål för följande risker: 1. Ekonomiska risker 2. Monetära risker 3. Politiska risker 1. Ekonomiska risker: Ekonomiska risker är kombinationen av affärs- och finansiella risker: jag. Affärsrisk: Affärsrisken avser rörligheten för de operativa kassaflödena inom en viss bransch på grund av de andra faktorerna än den politiska risken för det land där projektet ska lokaliseras. ii. Finansiell ris

Uppsats om utländska direktinvesteringar (FDI)

Denna artikel ger en uppsats om utländska direktinvesteringar (FDI). När en investering görs av en investerare i det främmande landets fysiska tillgångar kallas det för utländska direktinvesteringar (FDI), under förutsättning att förvaltningen kontrolleras av investeraren. Utländska portföljinvesteringar (FPI) indikerar att investeringar görs i finansiella värdepapper i utlandet. Investeringa

Binomial Options Pricing Model

Prof. Cox, Ross och Rubinstein har föreslagit binomialmodellen 1979. Modellen är utvecklad på begreppet beslutsmodell av statistik. För den här modellen måste binomialträdet utvecklas. Träet skulle representera de möjliga priserna på det specifika valutapriset under alternativets livstid. Denna modell stöder för att uppskatta och beräkna verkligt värde på köp- eller köpoptionspremie. Modellen har gj

5 Huvudsakliga typer av grekiska bokstäver som används för att beräkna risk

Denna artikel lyfter fram de fem huvudtyperna av grekiska bokstäver som används för att beräkna risk. Typerna är: 1. Delta av Alternativ eller Hedge Ratio 2. Gamma 3. Theta 4. Vega eller Kappa eller Lambda 5. Rho och Phi. Typ # 1. Delta av alternativ eller häckförhållande: Alternativ delta anger hur mycket den långa positionen som hedger eller näringsidkare måste ha i den särskilda utländska valutan per option baserat på alternativet han skrev, för att få en riskfri avräkning. På samma sätt ä

Black-Scholes Options Pricing Model

År 1973, i Journal of Political Economy, har Black and Scholes optionsprismodell publicerats och anses vara mest accepterade finansiella modeller. Denna modell bygger också på konceptet att skapa en arbitrageportfölj av tillgång, genom val av option, när aktiekurserna är binomiala. Genom att anta en position i optioner tillsammans med en viss utländsk valuta kan en riskfri portfölj skapas. Under s

Uppkomsten av bytesmarknaden | Finansiella växlar

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om utvecklingen av bytesmarknaden. Under slutet av 1970-talet har valutaswapen utvecklats för att stödja valutahandlare att undvika de brittiska kontrollerna på grund av fluktuationer i valutakursomräkningskurserna. Utvecklingen och utnyttjandet av de parallella och back-to-back-lånen mellan företags- och finansinstitut har gett tillväxten på marknaden för finansiella byten över hela världen. Kort sagt om

Förhållande mellan samtalspris och säljpris

Läs den här artikeln för att lära dig om förhållandet mellan samtalspris och säljpris. Optionspremierna för samtals- och säljoptionerna som utförts av olika makroekonomiska variabler och dess påverkan skulle skilja sig från variabel till variabel. Det är logiskt att anta att priserna på köp- och säljoptioner för den specifika utländsk valuta och inhemsk valuta är inbördes relaterade. För att förstå för

Riskberäkning i valutaswappar

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig hur riskräkningen görs i valutaswappar. Det kassaflöde som ska bytas ut för swappontraktet beror på den räntesats som gäller vid tidpunkten för bytesavtalet. Under sådana omständigheter påverkas kassaflödena inte av några senare förändringar i växelkurserna. Motparterna i byt

Hur man beräknar valuta alternativ premier

Denna artikel kommer att vägleda dig för att lära dig hur man beräknar valutaalternativspremier. Om optionsinnehavaren får vinst genom att utnyttja optionen till nuvarande spotränta, kallas alternativet i pengarna. Om optionsinnehavaren bestämmer sig för att inte utöva, eftersom det inte skulle vara lönsamt att utöva den nuvarande spoträntan, så är det känt som Ut av pengarna. När den aktue

Vinstprofiler av alternativ

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om vinstförlustprofilerna för alternativ. "Profitförlustprofilerna" är beredda att visa förhållandet mellan växelkursen vid kontraktets löptid och nettovinst (förlust) till näringsidkaren, i Figur 11.3: Följande figurer antas utarbeta den grafiska presentationen i figur 1.3 (a) och (b)

Skillnad mellan Valuta Samtal och Put Alternativ

Denna artikel hjälper dig att skilja mellan valutaanrop och säljalternativ. Optionsinnehavaren har rätt att köpa en viss utländsk valuta till ett visst pris före eller före kontraktets löptid. Företagen kommer att köpa valutaoptionerna om de har framtida betalning i utländsk valuta och de förväntar sig att lokal valuta kommer att avskrivas mot särskild utländsk valuta. Det kan också

Skillnad mellan framtida marknad och framåtmarknad

Denna artikel kommer att hjälpa dig att skilja mellan framtida marknads- och forwardmarknad. Den framtida marknaden och terminsmarknaden skiljer sig på anmärkningsvärda sätt: 1. Prisintervall: Den framtida marknaden anger ett maximalt daglig prisklass för varje dag. en futures marknadsaktör utsätts därför inte för mer än ett begränsat antal dagliga prisförändringar. Men terminsko

Valuta Futures Kontrakt

Vanligtvis på den internationella marknaden sker terminshandel på sju valutor gentemot amerikanska dollar regelbundet. De sju valutorna för vilka framtida affärer bedrivs är australiensiska dollar, brittiska pundet, euron, kanadensiska dollar, franska franc, japansk yen och schweizerfranc. De framtida kontrakten liknar varandra, den enda och stora skillnaden är den mängd valuta som representeras av specifika terminsavtal. Den n

Snabba anteckningar om Cross Hedging

Denna artikel innehåller en anteckning om cross-säkring. Cross-säkring sker när ett företag använder ett finansiellt kontrakt i en valuta för att säkra exponeringen i en annan valuta. Häckaren kan ingå ett terminsavtal på en valuta som är nära relaterad till den önskade valutan i en situation då terminer inte är tillgängliga i en önskad valuta. Sådana terminkon

4 typer av riskexponering och deras inverkan

Det finns fyra typer av risker. De är: 1. Transaktionsexponering 2. Exponering vid exponering 3. Översättningsexponering 4. Ekonomisk exponering. Typ # 1. Transaktionsexponering: En transaktionsexponering uppstår på grund av fluktuationer i växelkursen mellan den tidpunkt då kontraktet ingås i utländsk valuta och den tid då avräkning görs. Transaktio

Topp 5 åtgärder för att minska risken för utländsk valuta

Denna artikel lyfter fram de fem främsta åtgärderna för att minska valutarisken. De är: 1. Faktureringspolicyer 2. Överföringsprissättning 3. Ledande och lagring och förlängning av handelskrediter 4. Netting 5. Matchning. Åtgärd # 1. Faktureringspolicyer: När företaget har flera fabriker och dotterbolag i utlandet kan transaktionerna i utländsk valuta med tredje part, mellan ett dotterbolag och moderbolaget, moderbolaget och dotterbolagen ha ägt rum. Vid transaktio

Hur banker citerar spoträntor till kunder?

Denna artikel kommer att vägleda dig för att lära dig hur banker citerar spoträntor till kunder. Växelkurser för amerikanska dollar: För att citera priserna, bank eller auktoriserade återförsäljare, kontrollera den gällande växelkursen på grossistmarknaden och lägg till en marginal på den. Regeln är att

Hur man beräknar kors- och framåtkurs?

Den här artikeln kommer att vägleda dig för att lära dig hur du beräknar kors- och framåtkurs. Korsfrekvensberäkning: Majoriteten av handeln i världen i Forex-marknader är vad gäller amerikanska dollar, med andra ord, ett ben av de flesta utbyteshandel är den amerikanska valutan. Därför är marginalerna mellan bud- och offertpriser lägsta för citat för amerikanska dollar. Marginalen elle

Snabba anteckningar om värdesdatum

"Value Date" är det datum då Forex Transaction äger rum. Det är den dag då de två parterna i transaktionen byter valuta och endera parten mottar eller betalar hemvaluta i utbyte mot utländsk valuta. Med ett exempel kan vi säga att när bankiren ligger i Mumbai, Indien (antar kallad Muni) gör en transaktion med bankiren som ligger i New York, USA (anta Nemi). att få U

Beräkning av värdering eller avskrivning av valuta

Vidarebetalning eller rabatt på en viss valuta kan beräknas separat med avseende på utländsk valuta och inhemsk valuta separat. Formlerna och metoderna som används är med avseende på direkt citatmekanism. A: Beräkning av terminpremie (uppskattning) eller rabatt (avskrivning) procent i förhållande till utländsk valuta: Om det beräknade svaret är positivt betyder det att den utländska valutan är premie eller vis-à-vis. B: Beräkning a

Europeiska monetära systemet (EMS)

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om det europeiska monetära systemet (EMS) och hur fungerar det. Europeiska monetära systemet (EMS): Det europeiska monetära systemet (EMS) var tänkt att bana väg för den europeiska monetära integrationen. Huvudsyftet med EMS var att skapa en zon för monetär stabilitet i Europa och för att uppnå en större konvergens mellan den ekonomiska och ekonomiska politiken mellan medlemsländerna. Det ansågs var

Växelkurssystem enligt Internationella valutafonden (IMF)

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om de olika växelkurssystemen enligt Internationella valutafonden (IMF). Ursprungligt system enligt IMF: Efter slutet av andra världskriget, för att underlätta den smidiga internationella handeln för att förbättra levnadsstandarden för världens invånare, var Internationella valutafonden införlivad. Man hade ans

Transaktioner i utländsk valuta

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om valutatransaktionerna. Valutahandel är ett företag där utländsk valuta är råvaran i ekonomins betydelse. Den utländska valutan är inte en juridisk betalningsmedel av pengar för inhemska länder. Amerikanska dollar kan inte användas för avveckling av skulder i Indien. trots det har

Evolution of Gold Standard: 3 Forms

Historiskt sett blir guldstandarden i de tre olika formerna. Blanketterna är: 1. Gold Valuta Standard 2. Gold Bullion Standard 3. Gold Exchange Standard. Form # 1. Gold Valuta Standard: Det monetära systemet som beror på den bestämda vikten och renheten av guldet som finns i guldmynt är känt som guldmyntstandard eller guldmyntstandard. Guld

När startades euron?

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att veta hur och när euron lanserades. Euro lanserades den 1 januari 1999 i enlighet med det schema som anges i Maastrichtfördraget. Elva av femton medlemsländer i Europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU) uppnådde Maastrichtkonvergenskriterierna oåterkalleligt kopplade sina inhemska valutor till Euro den 31 december 1998. Euron

Externa verktyg för att styra valutarisk

Denna artikel lyfter fram de fyra externa verktygen för att styra valutarisken. De är: 1. Använda säkringar för framåtmarknad 2. Säkringar med penningmarknaden 3. Säkringar med valutaoptioner 4. Säkringar med valutaterminer. Externt verktyg # 1. Använda säkring för framåtmarknad: Under normal affärsverksamhet kommer ett företag att ha flera kontraktsmässiga exponeringar i olika valutor som förfaller vid olika tidpunkter. Nettoexponering

Underlåtenhet av Bretton Woods Conference

Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig om vad som ledde till att Bretton Woods-konferensen misslyckades. Denna konferens ägde rum medan kriget fortfarande pågick men de allierade krafterna var säkra på att vinna det. Som ett resultat var de flesta europeiska och japanska ekonomierna förstörda. Den end

Uppsats om betalningsbalans

Denna artikel ger en uppsats om betalningsbalansen. Introduktion till betalningsbalans: Betalningsbalansen i ett land är en systematisk registrering av alla ekonomiska transaktioner mellan invånarna i ett land och resten av världen. Den presenterar en sekretessbelagd förteckning över alla kvitton på grund av varor som exporteras, tjänster utförda och kapital som mottagits av invånare och betalningar utgående från tema på grund av importerade varor och tjänster som mottagits från den kapital som överförts till utlänningar eller utlänningar. Reserve Bank of