utrikeshandel

8 Viktiga begränsningar av utrikeshandeln (322 ord)

Begränsningarna för utrikeshandeln är följande: Utrikeshandeln utgör inte alltid välsignelser. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Joseph_Cuerden.jpg 1) Snabba utsläpp av uttömnings naturresurser: Det kan leda till en snabbare uttömning av uttömliga naturresurser. När länd

5 Major Current Trends in Foreign Trade

Stora nuvarande trender i utrikeshandeln är följande: Nuvarande trender är mot ökande utrikeshandel och ömsesidigt beroende av företag, marknader och länder. Image Courtesy: investorwords.com/advertise-with-us/images/main.jpg Intensiv konkurrens mellan länder, industrier och företag på global nivå är en ny utveckling som berodde på sammanflödet av flera stora trender. Bland dessa

7 De flesta inflytelserika faktorer som påverkar utrikeshandeln

De mest inflytelserika faktorer som påverkar utrikeshandeln är följande: Eftersom internationell handel väsentligt kan påverka ett lands ekonomi är det viktigt att identifiera och övervaka de faktorer som påverkar det. Image Courtesy: callpoint-group.com/wp-content/uploads/2013/09/6-factors.jpg 1) Inflationens inverkan: Om ett lands inflationstakt ökar relativt de länder med vilka det handlar, förväntas dess nuvarande konto minska, i övrigt lika. Konsumenter

6 Motivering för utrikeshandelns uppgång (491 ord)

Behovet av utrikeshandel uppstår av följande skäl: 1) Storskalig produktion: Storskaliga ekonomier kan endast gälla när varorna produceras i stor skala. Storskalig produktion möjliggör för en producent att minimera kostnaden och maximera vinsten. Image Courtesy: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/Maccari-Cicero.jpg Til

Betydelsen och definitionen av utrikeshandel eller internationell handel - förklaras!

Betydelsen och definitionen av utrikeshandel eller internationell handel! Utrikeshandel är utbyte av kapital, varor och tjänster över internationella gränser eller territorier. I de flesta länder utgör den en betydande andel av bruttonationalprodukten (BNP). Medan internationell handel har varit närvarande under en stor del av historien har dess ekonomiska, sociala och politiska betydelse stigit under senare århundraden. Image

Marknaden för Euro-Dollar: Betydelse, Fördelar, Effekter och Korta Avkomster

Marknaden för Euro-Dollar: Betydelse, Fördelar, Effekter och Korta Avkomster! Förspel: Även om uppkomsten av Euro-dollarn i det internationella finansiella systemet är av nyartat ursprung, i slutet av 60-talet, har det orsakat ett djupt inflytande på västvärldens pengar och kapitalmarknader. För närvarande har dock Euro-dollarmarknaden blivit en permanent integrerad del av det internationella monetära systemet. Betydelse

Utländsk kapital och ekonomisk utveckling

Utländsk kapital och ekonomisk utveckling! Dåliga länder är kapitaltäckande. Deras kapitalfrekvens är låg. Besparingshastigheten är också låg. Som sådan, för att möta utvecklingsbehoven måste dessa länder i viss utsträckning förlita sig på utländskt kapital. Utländsk kapital kan erhållas genom (i) utländskt bistånd ii) privata utländska investeringar iii) Offentliga utländska investeringar. Utländskt bistånd är be

GATT: Reformerade förhandlingar enligt GATT (Kennedy Round)

Reformerade förhandlingar under GATT (Kennedy Round)! De reformerade förhandlingarna enligt GATT kallas "Kennedy Round", eftersom de gjordes genom amerikanska handelsutbyggnadslagen från oktober 1962, sponsrad av sen president John F. Kennedy. Lagen gav presidenten (USA: s regering) befogenhet att förhandla om tullsänkningar av i allmänhet upp till 50 procent och förberedde också vägen för öppnandet av Kennedy-rundan av handelsförhandlingar i Genève i maj 1964. Den 6 maj 1

En kritisk bedömning av systemet för särskild dragning (SDR)

Läs den här artikeln för att lära dig mer om den kritiska bedömningen med fördelarna med SDR-systemet! 1. SDR: erna är en form av reservtillgångar som är lämpliga för införlivande i ett lands reserver. Dessa är också en form av internationell kredit skapande på analogi av inhemsk kredit skapande av monetära myndigheten. Dessutom plane

Internationella valutafonden (IMF): Allmänna mål och huvudfunktioner

Internationella valutafonden (IMF): Allmänna mål och huvudfunktioner! Ett landmärke i historien om världsekonomiskt samarbete är skapandet av Internationella valutafonden, kort kallad IMF. IMF organiserades 1946 och inleddes i mars 1947. IMFs grundläggande syfte var att undvika konkurrenskraftig devalvering och valutakontroll som hade karakteriserat 1930-talets era. Det

IMF och internationell likviditet

IMF och internationell likviditet! IMF erkände vederbörligen att det internationella monetära systemet inte kan bestå av fasta arrangemang som förväntas vara lämpliga för alltid. Följaktligen är lämpliga förändringar i fondens politik och verksamhet inriktade på att uppfylla de ekonomiska kraven i den dynamiska världsekonomin. IMF tillhanda

Särskilda dragningsrätter för internationell vätska

Särskilda dragningsrätter för internationell vätska! Efterkrigstidens internationella monetära system kan karakteriseras som "valutareservstandarden", där amerikanska dollar har tjänat som en reservtillgång lika bra som guld, åtminstone till femtiotalet. Men på grund av den amerikanska dollarns skakfulla ställning och andra orsaker som spekulation i guld, kaos på euro-dollarmarknaden, mötte detta system akuta problem med internationell likviditet som betalningsvanskel, otillräcklig tillväxt av monetära reserver och sårbarhet i guldutbytesstandarden. Ekonomer har vi

Problemet med internationell likviditet

Problemet med internationell likviditet! Problemet med internationell likviditet är förknippad med problemet med internationella betalningar. Dessa betalningar uppstår i samband med internationell handel med varor och tjänster och även i samband med kapitalrörelser mellan ett land och ett annat. Inte

Anmärkningsvärda prestationer från Internationella valutafonden (IMF)

Läs den här artikeln för att lära känna IMFs anmärkningsvärda prestationer i de flesta av sina mål! (1) Det gav utmärkt maskiner för samråd i internationella valutafrågor. Det fungerar som ett utmärkt forum för diskussioner, praktiskt taget dagligen, av medlemsstaternas ekonomiska, skattemässiga och finansiella politik, med särskild hänvisning till deras betalningsbalanspåverkan. Fonden har skapa

Teknik för valutakontroll

Tekniker för valutakontroll! För valutakontroll syftar regeringen till en central kontrollbyrå som vanligtvis centralbanken - att göra all den faktiska köp och försäljningen av utländsk valuta på statligt konto. Enligt den mest omfattande formen av valutakontroll är exportörer och andra mottagare av utländsk valuta inte lediga att avyttra sina utländska valutaintäkter på något sätt som de gillar. De är skyldiga

Rollen av särskilda dragningsrätter i handel och offentliga finanser

Läs den här artikeln för att lära dig om rollen som särskilda teckningsrätter i handel och offentliga finanser! Den 1 januari 1970 gjordes den första tilldelningen av SDR av IMF. Totalt SDR, 3.414 miljoner, fördelades bland 104 deltagare i fondens särskilda teckningskonto. Varje deltagare delade ett belopp motsvarande 16, 8 procent av fondkvoten per den 31 december 1969. Kina va

Valutamarknaden och dess viktiga funktioner

Valutamarknaden och dess viktiga funktioner! Som Kindle-Berger säger, "valutamarknaden är en plats där utländska pengar köps och säljs." Valutamarknaden är ett institutionellt arrangemang för köp och försäljning av utländska valutor. Exportörer säljer utländska valutor. Importörer köper dem. Valutamarknaden

Villkor för det framgångsrika arbetet med avvärdering av valuta

Grundläggande förutsättningar för framgångsrikt arbetande av devalveringen av valuta är: 1. En ganska elastisk efterfrågan 2. Import- och exportstrukturen 3. Inhemsk prisstabilitet 4. Internationellt samarbete 5. Samordning av andra åtgärder. 1. En ganska elastisk efterfrågan: En ganska elastisk efterfrågan på import och export kommer att underlätta vägen för devalveringens framgångsrika funktion för att uppnå sitt önskade mål. Men om landets eft

Monetära åtgärder för betalningsbalans

Monetära åtgärder för betalningsbalans! Förutom de monetära åtgärderna är icke-monetära åtgärder också lika viktiga åtgärder för att balansera betalningsbalansen, i funktionell mening. Tariff, importkvoter och exportfrämjande är mycket användbara för att hantera problemet med underskott i landets betalningsbalans. Tariff (Importtull

Användbara noteringar om deflation i betalningsbalans

Användbara noteringar om deflation i betalningsbalans! I grund och botten uppstår ett underskott i betalningsbalansen på grund av hög import och låg export. Detta ska vändas om. I detta avseende har det traditionellt föreslagits att landet kan anta deflations- eller kära penningpolitik genom att höja bankräntan och begränsa krediten. Under def

Utlandshandelns bidrag till ekonomisk tillväxt

Utlandshandelns bidrag till ekonomisk tillväxt! Utrikeshandeln utvidgar marknaden för ett lands produktion. Exporten kan leda till ökad nationell produktion och kan bli en tillväxtmotor. Utvidgningen av ett lands utrikeshandel kan leda till en annars stagnerande ekonomi och leda den till vägen för ekonomisk tillväxt och välstånd. Ökad ut

8 Stora nackdelar med privat utländsk kapital

Några av de största nackdelarna med privat utländsk kapital är följande: Fritt flöde av privat utländsk kapital ligger inte i utvecklingsländernas bästa. De flesta utvecklingsländer har antagit tekniken för planerad utveckling och direkta utländska investeringar har ingen plats i planeringsekonomin. Dr HW Sing

Utländsk kapital i underutvecklade länder (10 betydelse)

Det viktiga av utländskt kapital i underutvecklade länder kan huvudsakligen bedömas av följande skäl: 1. Lösning på problemet med kapitalbrist: De underutvecklade länderna betecknas generellt som "kapitalfattiga" eller "låga sparande och låginvesterande ekonomier. Hastigheten för inhemska besparingar i dessa länder är mycket otillräcklig för att möta kravet på deras ekonomiska utveckling. Majoriteten män

8 huvudsakliga nackdelar med kapitalimport

De viktigaste nackdelarna med kapitalimport har sammanfattats enligt följande: 1. Tungare börda jämfört med inhemska lån: Den största risken för utländskt bistånd är att det ökar bördan ytterligare än inhemska lån. Dessutom, eftersom deras återbetalning kräver överföring av skrämma utländska valutaresurser från låntagaren till långivarländerna, för betalning av sådana lån behövs utländsk valuta i överflöd. Ytterligare utländska valutar

Utländska stöd och handel i LCD

Utländskt bistånd har blivit det största problemet i samband med den ekonomiska utvecklingen i världens mindre utvecklade länder (LCD). Det hänvisar till villkoren och villkoren för vilket sådant stöd bör ställas till förfogande för att tjäna ett menings syfte för fattiga länder. I motsats till flödet av privat kapital som induceras av vinst men utländskt stöd beror till stor del på Govt. av biståndet som g