företag

VD: Verkställande direktören - (Roll och tillvägagångssätt)

VD: Verkställande direktören - (Roll och tillvägagångssätt) Verkställande direktörens roll (VD) är tydlig från huvudfunktionerna som verkställs av VD. Den strategiska ledningen är en generell ledningsfunktion. Cheferna är toppledare som ansvarar för företagets framgång. Verkställande direktören är den viktigaste strategen som ansvarar för alla aspekter av strategisk ledning, strategisk formulering, genomförande analys och utvärdering. VD är utsetts av ol

Business Communication: Nature, Importance, Process och Other Details

Affärs kommunikation: Natur, Betydelse, Process och andra detaljer! Kommunikationens art: Kommunikation sker överallt där livet finns. Överföringen av något meningsfullt meddelande är kommunikation. Det är lika naturligt ett fenomen som själva existensen. Oavsett om vi känner igen det eller inte, har vi inget annat alternativ än att kommunicera. Då står v

5 Direkta och indirekta förluster som härrör från fysisk fördelning av varor

Direkta och indirekta förluster som härrör från fysisk fördelning av varor är: 1. Förvaring 2. Materialhantering 3. Lagerhantering 4. Orderbehandling och 5. Transport! 1. Förvaring: Varor som förvaras i förvaring för länge medför onödiga kostnader. Om varorna förvaras under lång tid, desto större är kostnaden för (a) Förfall och försämring, (b) Skatter, (c) Förlorad användning av pengar bundna i lager, (d) Stöld, (e) försäkring, och (f) kostnader för rymdförvaringsanläggningar som inte är anpassade till produkt och olämplig placering av lager är andra viktiga potentiella förluster. 2. Materialh

Innovationsteori för handelscykeln: av JA Schumpeter

Läs den här artikeln för att läsa om JA Schumpeters innovationsteori om handelscykeln! Innovationsteorin för en handelscykel förklaras av JA Schumpeter. Han anser innovationer som den ursprungliga orsaken till handelscykler. Termen "innovation" ska inte förväxlas med uppfinningar. Uppfinningar, i vanligt språk, är upptäckter av vetenskapliga noveller. Innovatio

Affärscykel: Anteckningar om konjunkturteorier

Affärscykel: Anteckningar om konjunkturteorier! En konjunkturcykel är ett komplicerat fenomen som omfattar hela det ekonomiska systemet. Det kan knappast spåras av någon enskild orsak. Normalt orsakas en konjunkturcykel och konditioneras av ett antal faktorer, både exogena och endogena. Olika teorier har förklarats av olika ekonomer för att förklara orsakerna till en handelscykel, vars symtom är växlande perioder av välstånd och depression. Olika förk

Mail Order Business: Typer och process för att driva ett postorderföretag

Mail Order Business: Typer och process för att bära ett postorderföretag! (a) Tillverkningsrekordhusen: Denna typ av postorderhus upprättas av tillverkaren själv för att sälja varorna till kunden direkt via post. Mellanhänderna elimineras. (b) Posthus för posthus: Detta är också känt som postorder verksamhet av avdelningen affären. De flesta a

Topp 9 argument till stöd för företagens sociala ansvar

Följande argument kommer att stödja deltagandet av verksamheten i sociala aktiviteter: 1. Offentliga krav: Företag kan existera endast med offentligt stöd och endast om verksamheten uppfyller samhällets behov. En av huvudargumenten för socialt ansvar är att de offentliga förväntningarna från näringslivet har förändrats. Därför om f

Ansvar för ett företag mot olika delar av samhället

Huvudansvaret för verksamheten gentemot olika delar av samhället är som: 1. Anställda, 2. Ägare, 3. Konsumenter, 4. Regering, 5. Aktieägare, 6. Gemenskap, 7. Miljö! Företaget beror på samhället för insatser som pengar, män och färdigheter och även för marknaden där produkterna måste säljas till kunderna. Verksamheten ber

Hinder för socialt ansvar: Chef, Organisation, Industri, Division

Hinder för socialt ansvar är: (i) chef (ii) organisation (iii) industri och (iv) division! För att uppnå det sociala ansvaret kan följande problem mötas på organisationsnivå som hindrar genomförandeprocessen för att uppnå målet om socialt ansvar. (i) chefen Cheferna är extra försiktiga när de planerar och genomför programmen med anknytning till socialt ansvar, eftersom folk på hög nivå kanske inte godkänner chefernas planer om de anser att planerna är lönsamma för organisationen. Det är chefen som är

Viktiga delar av företagsprognoser

Viktiga delar av Business Prognos! Behovet av prognoser framgår av den nyckelroll det spelar i planeringen. Prognoser har stor användning vid utveckling av planer. Utarbetandet av prognoser och deras granskning av chefer resulterar i att tänka framåt, titta på framtiden och göra bestämmelser för det. Också

Hur gör du din affärsplan oerhört effektiv? (9 principer)

Nio gyllene principer för att göra din plan oerhört effektiva är: 1. Princip för bidrag till mål 2. Princip för meningsfulla mål 3. Begreppet begränsande faktorer 4. Flexibilitetsprincipen 5. Principen om rationell process 6. Kommunikationsprincipen 7. Principen om tillräcklig kontrollteknik 8. Princip

Business Prognos och dess betydelse för näringslivet

Följande stycken visar den växande betydelsen av affärsplanering: 1. Främjande av nya affärer: Prognoser är av yttersta vikt vid upprättandet av ett nytt företag. Det är inte en lätt uppgift att starta ett nytt företag eftersom det är fullt av osäkerheter och risker. Med hjälp av prognoser kan promotorn ta reda på om han kan lyckas med den nya verksamheten. om han kan mö

Business Forecasting Tekniker och dess fördelar

Så, för att komma fram till exakt prognostisering är de olika metoderna som antagits följande: 1. Direkt eller Bottom-up-metod, 2. Indirekt eller Top-Down-metod, 3. Empirisk metod, 4. Vetenskaplig prognos, 5. Historisk metod, 6. Deductiv metod! 1. Direkt eller Bottom-up metod: Under denna metod samlar olika avdelningschefer och deras underordnade information och data för olika aspekter av produktion, försäljning, inköp, personal etc. Dessa

Hur man förbättrar samordning för att uppnå affärsmål? (11 tekniker)

Koordinering innebär synkronisering av alla verksamheter i verksamheten för att uppnå de förutbestämda målen. "En chef som hanterar måste samordna det arbete han ansvarar för genom balansering, timing och integrering". Följande är samordningsteknikerna: 1. Definierar tydligt myndighet och ansvar: I en organisation finns flera vertikala och horisontella myndighetsrelationer. Myndighe

3 Typer av Business Forecasting: Allmänt, Försäljning, Kapital

Olika typer av Business Forecasting är: 1.General Forecast, 2.Sales Forecast, 3.Capital Forecast! 1. Allmän affärsprognos: Inget företag är helt självständigt och därigenom görs generell affärsprognos. Det hjälper till att läsa de framtida förutsättningarna för affärer och förutse de sannolika förändringar i affärsvillkor som sannolikt kommer att uppstå inom en snar framtid. Varje företag påver

Varje Start-Up Company går igenom dessa 5 steg

Ett företag passerar genom olika stadier från sin födelse till att bli en etablerad aktör i branschen. Även om det inte alltid är nödvändigt att följa den här klassiska vägen, visar de flesta företag tillräckligt bevis på att de har gått igenom mer eller mindre liknande faser under deras tillväxt. Fas 1: Kommer

8 Grundläggande skäl för att en entreprenör ska sälja sin verksamhet

Det finns flera anledningar till att en entreprenör vill lämna sitt företag. Några av de vanligaste orsakerna analyseras här. 1. Brist på vinster: Om verksamheten upphör att vara lönsam, har entreprenören ingen motivation att fortsätta med det om han / hon ser vinst på senare tid. Om företagaren anser att verksamheten kan säljas, skulle han / hon snarare komma ifrån ett företag som inte är lönsamt och starta något annat som är mer ersättande. Ibland kan han / h

Strategier för tillväxt och utveckling av unga entreprenörsföretag

Strategier för tillväxt och utveckling av unga entreprenörsföretag! Det finns många sätt att ett ungt företagandeföretag växer. Det specifika sättet som företaget i slutändan väljer kommer att bero på företagarens personliga lust, de långsiktiga målen för verksamheten och den uppsättning möjligheter som finns tillgängliga vid en viss tidpunkt. Entreprenören kansk

Sälj ett företag: 7 Viktiga steg man måste tänka på innan man säljer ett företag

Sju viktiga steg man måste tänka på innan man säljer ett företag är följande: När ett beslut har fattats för att leta efter en köpare måste mycket planering gå in på de kortsiktiga åtgärderna för att få din verksamhet redo för försäljning. Följande är några steg som måste vidtas innan du bjuder in en köpare till dina lokaler. 1. Värdering: Du bör få

Välja rätt strategi för kommunikation om försäljning av ditt företag

Välja rätt strategi för kommunikation om försäljning av ditt företag! Mishandling kommunikation om försäljningen kan potentiellt skada ditt förhållande med dina anställda. Dina anställda skulle inte vilja lära av utomstående att deras företag är till försäljning. Å andra sidan säljer ditt företag ett mycket ömtåligt problem och du skulle inte vilja ha andra faktorer som stör uppdraget, minst av alla dina egna medarbetare. Samtidigt som han sälj

10 Fördelar med att utfärda inledande offentligt erbjudande (IPO) för ett företag

Tio fördelar med att utfärda inledande offentligt erbjudande (IPO) för ett bolag är följande: I stället för att sälja företaget eller ta till sig ytterligare partners kan entreprenören besluta att lista det på en börs. Detta görs genom ett första offentligt erbjudande (IPO). En börsintroduktion är den första försäljningen av ett företags aktie till allmänheten. Ofta utfärdas en bö

Anmärkningar om grundläggande steg involverade vid inlämning av en IPO

Stegen involverade vid inlämning av en IPO kommer sannolikt att variera beroende på vilken utbyte du planerar att få ditt företag listat i. Om noteringen är i Indien måste den överensstämma med de riktlinjer som anges av Securities and Exchange Board of India (SEBI). De största börserna i Indien är National Stock Exchange (NSE) och Bombay Stock Exchange (BSE). De region

Olika steg involverade i affärsförsäljningsprocessen

Olika steg involverade i affärsförsäljningsprocessen är följande: Den faktiska försäljningen kan ta mer än ett år. Det sista steget i denna process innebär att slutföra försäljningen och avsluta smidigt. Följande steg kan vara involverade i hela försäljningen: jag. Om det finns andra aktiepartners kommer det att bli nödvändigt att få auktorisation för försäljningen. I vissa fall kan beh

Faktorer som bestämmer värderingen av befintliga företag före försäljning

Sju faktorer som bestämmer värderingen av befintliga företag före försäljningen är följande: Om du är säker på att du vill sälja ditt företag måste du påbörja planeringsprocessen i förväg. Du måste fatta ett antal beslut som hjälper till att göra verksamheten mer attraktiv och värdefull för köparen. Det här är inte beslut

Företagsportföljstrategi: Boston Consulting Group Box Model

Läs den här artikeln för att lära dig mer om produktportföljstrategin enligt Boston-konsultgruppens boxmodell! Affärsportföljen är samling av företag och produkter som utgör företaget. Den bästa affärsportföljen är en som passar företagets styrkor och hjälper till att utnyttja de mest attraktiva möjligheterna. Företaget måste

7 sätt att uppnå tillväxt i affärer: av McKinsey Growth Pyramid Model

Sju sätt att uppnå Business tillväxt, sammanfattas nedan: Denna modell liknar i vissa avseenden den väl etablerade Ansoff-modellen. Det ser emellertid på tillväxtstrategi från ett något annorlunda perspektiv. McKinsey-modellen argumenterar för att företagen ska utveckla sina tillväxtstrategier baserade på: 1. Operativa

Viktiga fakta om kulturens natur är som följer

Viktiga fakta om kulturens natur är som följer! Begreppet kultur definierades noggrant av EB Taylor på 1860-talet. Enligt honom är "Kultur summan av idéer, övertygelser, värderingar, material, kulturutrustning och icke-materiella aspekter som människan gör som medlem i samhället." Kultur består av tankar och beteendemönster som medlemmar i ett samhälle lär sig genom språk och andra former av symbolisk interaktion - då tull, vanor, övertygelser och värderingar. De gemensamma sy

ANSoff Product / Market Matrix: Förslag till tillväxtstrategier som sätter riktlinjen för affärsstrategi

ANSoff Product / Market Matrix: Föreslagna tillväxtstrategier som sätter riktningen för affärsstrategi! Inledning : ANSoff Growth-matrisen är ett verktyg som hjälper företag att bestämma sin produkt- och tillväxtstrategi. ANSoffs produkt- / marknadstillväxtmatris tyder på att ett företags försök att växa beror på om det marknadsför nya eller befintliga produkter på nya eller befintliga marknader. Utgången från ANS

Företagsansvarets sociala ansvar: Argument på företagens sociala ansvar

Vi kan nu ange följande argument för socialt ansvar: Från det långsiktiga perspektivet kommer företagens sociala ansvar att vara gynnsamt för företagen. Socialt ansvar och socialt engagemang kan beskrivas som upplyst självintresse. 1. Naturen hos våra önskemål förändras alltid och det finns också förändringar i våra förväntningar. Allmänheten förvä

Michael Porters fem krafter modell: att analysera konkurrenskraftig industri struktur

Läs den här artikeln för att få veta om Michael Porters fem styrkor för att analysera konkurrenskraftig industristruktur! En industri är en grupp företag som marknadsför produkter som är nära substitut för varandra (t.ex. bilindustrin, resebranschen). Vissa branscher är mer lönsamma än andra. Varför? Svar

Konkurrensfördelar Strategier för Business

Konkurrensfördelar Strategier för företag! Definition: En konkurrensfördel är en fördel gentemot konkurrenter som uppnås genom att erbjuda konsumenterna större värde, antingen genom lägre priser eller genom att ge större fördelar och tjänster som motiverar högre priser. Konkurrenskraftiga strategier: Efterföljande från sitt arbete analyserar de konkurrenskraftiga krafterna i en bransch. Michael Porter

Affärsetik: 7 Egenskaper för affärsetik

För att förstå affärsetiken är det nödvändigt att veta att det är viktiga egenskaper. Dessa är: (i) En disciplin: Affärsetik är de ledande principerna för affärsfunktionen. Det är den kunskap genom vilken mänskligt beteende lärs i en affärssituation. (ii) Forntida begrepp: Affärsetik är ett gammalt koncept. Den har sitt ursp

Typer av yrke: a. Yrke b. Sysselsättning och c. Företag

Typer av yrke: a. Yrke b. Sysselsättning och c. Företag! Vi vet alla att ekonomisk verksamhet görs för att tjäna pengar. I allmänhet engagerar sig sig i sådana aktiviteter regelbundet och sägs vara engagerade i deras yrke. Arbetet betyder således att man håller sig förlovad eller upptagen i viss ekonomisk aktivitet regelbundet för att tjäna sitt försörjningsbehov. Till exempel

Affärsmål: 5 viktigaste affärsmålen

Fem viktigaste målen för verksamheten kan klassificeras är följande: 1. Ekonomiska mål, 2. Sociala mål, 3. Mänskliga mål, 4. Nationellt mål, 5. Globala mål. Mål representerar det syfte för vilket en organisation har startats. Målen styr och styr affärsmänens handlingar och beteende. Enligt William F. Glueck är mål

Micro Business Environment: 6 Faktorer av Micro Business Environment

De viktigaste faktorerna för mikromiljö är följande: 1. Konkurrenter, 2. Kunder, 3. Leverantörer, 4. Offentliga, 5. Marknadsförmedlare, 6. Arbetare och deras fackförening! Organisationens mikromiljö består av de element som styrs av ledningen. Normalt påverkar mikromiljön inte alla företag i en bransch på samma sätt, eftersom storlek, kapacitet, kapacitet och strategier är olika. Till exempel

Betydelsen av SWOT-analys i affärer

Läs den här artikeln om hur viktigt det är med SWOT-analys i affärer! SWOT är en förkortning för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analys är ett viktigt verktyg för att granska den övergripande strategiska positionen för ett företag och dess miljö. Det grundläggande syftet med SWOT-analys är att skapa en ram för att reflektera över företagets förmåga att övervinna hinder (eller hot) och utnyttja de möjligheter som finns i miljön. Faktum är att interna

Makromiljö för företag: Ekonomisk miljö och icke-ekonomisk miljö

Läs den här artikeln för att få veta om klassificeringar av makro miljö, de är: ekonomisk miljö och icke-ekonomisk miljö! Makromiljö avser de faktorer som är externa krafter i företagets verksamhet och berör inte den omedelbara miljön. Makro-miljö är de krafter som indirekt påverkar företagets drift och arbetsförhållanden. Dessa faktorer är

Företagsegenskaper: 6 Viktiga egenskaper hos företag

De väsentliga egenskaperna hos verksamheten är följande: a) Erbjudanden i varor och tjänster. b) Försäljning eller utbyte av varor och tjänster. c) Regelbunden utbyte av varor och tjänster. d) kräver investeringar e) Mål vid vinst av vinst. (f) Inblandar risk och osäkerhet om inkomst. Vi ska diskutera var och en av dessa egenskaper: a) Erbjudanden i varor och tjänster: Människor i näringslivet är engagerade i produktion och distribution av varor och tjänster. Varorna kan va

Affärsmiljö: Natur och betydelse för näringslivet

Läs den här artikeln för att få veta om affärsmiljöns definitioner, karaktär och betydelse! Ordet "Business Environment" har definierats av olika författare enligt följande, "Affärsmiljö omfattar" klimat "eller uppsättning villkor, ekonomiska, sociala, politiska eller institutionella där affärsverksamheten bedrivs." - Arth

PR: det är definition, mål och andra detaljer

PR: det är definition, mål och andra detaljer! Definition: Vi kan definiera PR som följer: (a) Det här är ett företags strävan att förstå allmänheten (både inom företaget och utanför) och förstå det för sin upplysta egenintresse. (b) Det är ett organiserat försök för ett företag att bygga en bra bild för sig själv bland de som räknar, det vill säga de som den beror på överlevnad och tillväxt. - c) Public relations bety